Khóa học bao gồm các video bài giảng, bài tập và đề thi tiếng Anh bám sát chương trình của bộ giáo dục, phù hợp với học sinh lớp 2- lớp 3. Trong quá trình học tập, học sinh được hỏi đáp qua mục thảo luận cùng với giáo viên liên quan đến các nội dung trong khóa học. 

Khóa học bao gồm các video bài giảng, bài tập và đề thi tiếng Anh bám sát chương trình của bộ giáo dục, phù hợp với học sinh lớp 4. Trong quá trình học tập, học sinh được hỏi đáp qua mục thảo luận cùng với giáo viên liên quan đến các nội dung trong khóa học. 

Khóa học bao gồm các video bài giảng, bài tập và đề thi tiếng Anh bám sát chương trình của bộ giáo dục, phù hợp với học sinh lớp 5. Lớp 5 cũng là năm chuyển cấp học nên chương trình cũng hướng tới những nội dung  các dạng đề thi vào trường chuyên lớp chọn. Trong quá trình học tập, học sinh được hỏi đáp qua mục thảo luận cùng với giáo viên liên quan đến các nội dung trong khóa học.